Otwórz/zamknij mapę strony

Jak się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu. Lista niezbędnych telefonów i adresów e-mail do załatwienia spraw urzędowych.

Mamy dokument, który jest fundamentem wyznaczającym kierunki rozwoju regionu - powiedział marszałek Władysław Ortyl tuż po uchwaleniu przez sejmik „Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030”. Strategia i dyskusja na temat wyników finansowych podkarpackich szpitali wojewódzkich zdominowały sesję sejmiku. Po raz pierwszy od lutego odbyła się ona w tradycyjnej formule, radni obradowali w sali audytoryjnej urzędu marszałkowskiego.

Sesję rozpoczęła debata poświęcona sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, dla których samorząd województwa jest organem założycielskim. Informacje na temat finansowania podkarpackich jednostek przekazał dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Robert Bugaj. Podkreślał on między innymi mocne strony regionalnych placówek. Wśród nich jest to, że Podkarpacie ma wyjątkowo dobry poziom wykonania zabiegów z zakresu zaćmy oraz fizjoterapii.  

Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem tworzącym i nadzorującym dla 14 samodzielnych publicznych podmiotów leczniczych, działających na terenie całego województwa.

Jak mówił podczas swej prezentacji marszałek Władysław Ortyl podmioty te zatrudniają 9144 pracowników i dysponują przychodami z NFZ przekraczającymi 1,2 mld zł. Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2019 roku przyjęły one blisko 325 tys. pacjentów. Marszałek mówił także o wynikach finansowych podległych samorządowi jednostek.

Debata poświęcona służbie zdrowia zawsze jest emocjonująca, tym bardziej, że mamy sytuację związaną z pandemią a to bardzo rzutuje na ten system. Będziemy bardzo dużo uwagi poświęcać temu obszarowi. Mamy straty za 2019 rok, które będziemy musieli budżetowo pokryć. One są znacząco większe niż przewidywaliśmy. Wpłynęły na to cała seria podwyżek  i strajków, które mieliśmy w roku 2018, to są tego konsekwencje. Nie nastąpił tak znaczący wzrost finansowania z NFZ, aby te straty pokryć. Myślę, że trzeba mówić o  tym funkcjonowaniu na co dzień, ale także że chcemy planować rozwój ilości i jakości świadczonych usług. Mówię tu o Podkarpackim Centrum Zdrowia Dziecka, które zgłosiliśmy  do Krajowego Planu Odbudowy i jest duża szansa, że ta inwestycja jeżeli się zostanie zrealizowana to znacząco poprawi jakość świadczonych dla dzieci usług w naszym województwie – mówił podczas sesji marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek mówił o działaniach naprawczych, które są potrzebne w podkarpackich szpitalach: - Niezbędny jest monitoring sytuacji finansowej szpitali, ścisła kontrola, ujednolicenie w zakresie wybranych elementów polityki rachunkowości, poprawa funkcjonalności systemów informatycznych, zmiana zapisów umowy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a szpitalami klinicznymi a także ścisła współpraca z BGK w zakresie monitorowania i kontroli – zaznaczył marszałek Ortyl.

Gościem sesji był zastępca prezesa NFZ ds. medycznych Bernard Waśko. 

Z perspektywy kraju w stosunku do innych regionów, średnia dla kraju jeżeli chodzi o stopień wykonania umów w ryczałtach szpitalnych, czyli umowach podstawowych sieciowych jest dla kraju około 80 procent. Są województwa gdzie wyniki są lepsze i gdzie są gorsze o kilka procent. Generalnie można powiedzieć, że Podkarpacie odstaje kilka procent w dół, jest to poziom siedemdziesięciu kilku procent. Najgorzej jest w lubelskim. We wszystkich województwach system ochrony zdrowia się rozpędza, wszystkie podmioty zaczynają odrabiać straty. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie rekomendował wydłużenie okresu rozliczeniowego z 12 do 18 miesięcy czyli do 30 czerwca przyszłego roku. To powinno dać szansę wszystkim podmiotom na odrobienie strat i wykonanie niewykonanych świadczeń,  a tym samym skrócenie kolejki i ułatwienie dostępności dla pacjentów – mówił w Rzeszowie zastępca prezesa NFZ ds. medycznych Bernard Waśko. 

W czasie sesji radni województwa najpierw wzięli udział w prezentacji, a później podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

Strategia jest najważniejszym dokumentem, jaki uchwala samorząd województwa, określa kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego regionu. Jest też dokumentem, na podstawie którego ubiegamy się o środki z UE i z budżetu państwa. Angażujemy też do tego środki budżetu województwa, więc jest to bardzo ważny planistyczny dokument samorządu województwa podkarpackiego – mówiła o strategii  wicemarszałek województwa Ewa Draus- W strategii znalazły się między innymi zgłoszone przez nas projekty transportowe, które są ważne z punktu widzenia poprawy dostępności województwa. Wszystkie one znalazły się w dokumencie, jako zidentyfikowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.  

Strategia to dokument bazowy dla RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2021- 2027, regionalnej strategii innowacji oraz programów rozwoju. Na jej podstawie przygotowywane będą stanowiska do negocjacji województwa ze stroną rządową. Strategia będzie także płaszczyzną współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i wszystkimi partnerami, którzy włączają się w proces rozwoju województwa, w tym z partnerami gospodarczymi, przedstawicielami środowiska naukowego oraz z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Strategia określa także relacje z innymi samorządami województw oraz partnerami zagranicznymi, w tym ze Słowacji, Ukrainy i z obszaru Karpat.

Czasem mówimy, że Strategia rozwoju regionalnego to jest dokument matka, czyli dokument, który jest podstawą wszelkich dokumentów, które istnieją w województwie i które dotyczą różnych inicjatyw rządowych, ale też programów europejskich. Ten dokument dotyczy czasu 2012-2027 jeżeli chodzi o programowanie, a jeżeli chodzi o wydawanie, do grudnia 2029 roku. Staramy się jak najlepiej zaprojektować wiązkę inicjatyw, które będą wdrażane w tym okresie – podkreśla prof. Jacek Szlachta, ekspert nadzorujący prace przy tworzeniu strategii.

Województwo podkarpackie bardzo dobrze realizuje spójność. Zróżnicowania wewnątrzregionalne z bardzo wysokiego poziomu systematycznie się zmniejszają, województwo  poprawia swoją sytuację względem średniej europejskiej. Poziom 36-38 procent średniej unijnej kiedy wchodziliśmy do UE, teraz jest to około 50 procent – zauważa profesor Szlachta.    

Kierunki Strategii zostały ujęte w następujące obszary:

Obszar tematyczny 1 – Gospodarka i nauka – ujęcie zagadnień kultury innowacyjności, rozwoju Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, wzmocnienia powiązań nauki i gospodarki, gospodarki bezodpadowej, Przemysłu 4.0, sektorów gospodarki – rolnictwo i turystyka.

Obszar tematyczny 2 – Kapitał ludzki i społeczny – zawiera zagadnienia w ujęciu horyzontalnym, z ujęciem sektora organizacji pozarządowych i Regionalnej Polityki Imigracyjnej.

Obszar tematyczny 3  - Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska – dostrzega  obecny stan infrastruktury komunikacyjnej oraz konieczność wzmocnienia dostępności w ujęciu zewnętrznym i wewnętrznym, obejmuje zagadnienia elektromobilności, gospodarki wodnej w tym zapewnienie dostępu do wody, retencji i zapobiegania powodziom, gospodarki wodno -ściekowej, przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Obszar tematyczny 4 - Dostępność usług – zagadnienia dostępności do e–usług, bezpieczeństwa, współpracy regionalnej, ponadregionalnej i transgranicznej, jak również kompleksowe wsparcie obszarów w planowaniu przestrzennym.

Obszar horyzontalny - Terytorialny Wymiar Strategii – obejmuje działania w zakresie równoważenia procesów rozwoju poprzez przedstawienie Regionalnej Polityki Miejskiej w oparciu o bieguny wzrostu i hierarchiczny układ miast, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, oraz wskazanie obszarów wymagających szczególnego wsparcia dla pobudzania procesów rozwojowych.   

Wrześniowa sesja przyniosła także podjęcie dwóch ważnych uchwał dotyczących ochrony środowiska, a dokładnie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem – dla strefy podkarpackiej i dla strefy miasta Rzeszowa. 

Uchwalenie tych planów do końca września wynika z ustawy a poza tym z naszych zobowiązań wobec Komisji Europejskiej i Trybunału Europejskiego Sprawiedliwości. Nieuchwalenie tych programów skutkowałoby naliczeniem kar dobowych dla Polski w związku niedotrzymaniem unijnej dyrektywy. Uchwalenie pozwoli stworzyć ramy co trzeba zrobić, w jakim czasie, za jakie środki, kto za to odpowiada, kto monitoruje. Ten program nam to określa – tłumaczył dyrektor  Andrzej Kulig z Departamentu Ochrony Środowiska UMWP.

Wskazywał on także, że teraz to mieszkańcy będą odpowiedzialni za wykonywanie dyrektywy. Jednocześnie zaznaczył, że istnieje możliwość skorzystania  ze środków z programów „Czyste Powietrze”, „Stop Smog” oraz z RPO WP.

W czasie sesji podjęta została także kwestia prac nad rewitalizacją  strategii marki Podkarpacia. Przygotowuje ją firma Synergia z Lublina

Przygotowaliśmy bardziej precyzyjnie elementy rdzenia marki, dla kogo ona jest i na czym opiera się jej unikalność. Tego troszkę brakowało, dookreśliliśmy to i teraz jest bardziej wyraziście. Druga sprawa to taka, że dodaliśmy bohatera marki, dzięki czemu ludzie się łatwiej utożsamiają. Poza tym jak się ma takiego bohatera, który ma wiele cech, które chcielibyśmy marce nadać, to jest on bardzo łatwym obiektem, aby wokół niego budować historię województwa. I to jest Ignacy Łukasiewicz, który swoją i kreatywnością i niezłomnością i  zaradnością dokonał rzeczy wielkich – na skalę światową – tłumaczył potrzebę dopracowania dotychczasowej strategii marki Piotr Lutek z firmy Synergia.

Sesja była także okazją do prezentacji obrazu Ignacego Łukasiewicza, który zawisł na sali audytoryjnej urzędu marszałkowskiego. Jest to miejsce upamiętniania wybitnych postaci związanych z Podkarpaciem. Teraz pojawił się tu portret wybitnego  innowatora i wynalazcy, który będzie symbolem marki Województwa Podkarpackiego. Obraz namalowany techniką oleju na płótnie został wykonany przez krakowskiego artystę dr Zbigniewa Sałaja, prof. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, na zamówienie urzędu marszałkowskiego.

Wniosek o odwołanie członków zarządu województwa Anny Huk i Stanisława Kruczka nie znalazł się w programie sesji. Został przed nią wycofany.

Fotorelacja z obrad sesji sejmiku dostępna jest na naszym Facebooku.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Monika Konopka
Fot. M.Romankiewicz/M.Konopka
Video: S.Kieszkowski/M.Romankiewicz
Biuro prasowe UMWP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego