Dokumenty związane z umową między Rządem RP a Samorządem Województwa Podkarpackiego

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego to umowa między rządem i samorządem województwa. Przedmiotem Kontraktu jest określenie wspólnych celów i najważniejszych przedsięwziąć o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Podkarpackiego.

W dniu 30 lipca 2020 roku podpisany został Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. Zmiany zaproponowane przez stronę rządową ujęte w Aneksie mają na celu zaktualizowanie zobowiązań finansowych Strony rządowej dotyczących RPO.

Z inicjatywy strony rządowej do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Program dla Bieszczad”. 

Z inicjatywy strony rządowej do Kontraktu Terytorialnego w każdym województwie wprowadzono przedsięwzięcie dot. klastrów energii. Inicjatywy kalstrowe mają przyczynić się do rozwoju energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjaznej środowisku. Przyczynią się do tworzenia optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetycznego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaakceptowały zmiany w fiszkach projektowych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R, wpisanych do zał. 5b do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego: