WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rozwój współpracy zagranicznej województwa podkarpackiego oparty jest na celach i kierunkach działań zawartych w „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020”. Pozostaje on w zgodzie z celami i zasadami polityki regionalnej państwa polskiego.

Współpraca zagraniczna regionu jest inicjowana i realizowana w oparciu o trzy obszary:
Obszar I – Regionalny, realizowany poprzez działania władz regionalnych, mających na celu tworzenie formalno-prawnych podstaw do rozwoju współpracy z regionami innych państw (tj. podpisywanie listów intencyjnych, zawieranie porozumień o współpracy międzyregionalnej, podpisywanie protokołów wykonawczych do zawartych porozumień), nawiązania kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi i wydziałami ekonomicznymi oraz wydziałami promocji, handlu i inwestycji za granicą, a także placówkami dyplomatycznymi innych państw w Rzeczypospolitej Polskiej w celu organizacji misji gospodarczych i działań promujących województwo oraz rozwijaniu wzajemnie korzystnej współpracy.
Obszar II – Samorządowy, realizowany poprzez współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego dla osiągnięcia wspólnych celów.
Obszar III – Gospodarczy, realizowany poprzez współpracę z organizacjami wspierania biznesu i samorządami gospodarczymi w zakresie organizowania misji gospodarczych, prezentacji województwa podkarpackiego za granicą, udziału w międzynarodowych targach i imprezach promocyjnych, pomoc w nawiązaniu kontaktów z zagranicznymi instytucjami okołobiznesowymi.

Realizowana współpraca zagraniczna ma służyć wzrostowi gospodarczemu, podnoszeniu konkurencyjności województwa podkarpackiego oraz poziomu życia jego mieszkańców, rozwojowi kontaktów międzyludzkich, a także jak najlepszemu wykorzystaniu możliwości rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.